Píšte pre Hockeytown Blog!

Hockeytown Blog ponúka slovenským a českým autorom možnosť publikovať kvalitné a jedinečné články za finančnú odmenu.

Čo Hockeytown Blog akceptuje

Hockeytown Blog v súčasnosti akceptuje jedinečné články o pokročilých (rozšírených) štatistikách od erudovaných autorov v oblasti dátovej analytiky.

Čo Hockeytown Blog neakceptuje

Hockeytown Blog neakceptuje články preložené z iného jazyka, neoriginálne články, články nízkej informatívnej úrovne, články obsahujúce nepodložené informácie, zavádzajúce články, články od priaznivcov a voľnočasových autorov, články domácich a zahraničných tlačových agentúr, PR články, články porušujúce autorský zákon a doktrínu čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach, reportáže bez osobnej účasti, úryvky.

Čo urobiť na samom začiatku

Na začiatok napíšte na e-mail, LinkedIn alebo Facebook. Uveďte, o čom chcete písať, v čom by mal byť článok jedinečný a aké konkrétne obdobie bude článok vykresľovať.

Pri posudzovaní navrhovaného článku sa zohľadňuje aj jeho schopnosť prekvapiť čitateľov a priniesť nové, doposiaľ nepoznané informácie. V článkoch zameraných na dátovú analytiku sa zohľadňuje aj odchýlka pokročilých štatistík od základných štatistík a predvídateľnosť obsahu článku.

Nepredkladajte nekonzultovaný článok. Článok, ktorého obsah, jedinečnosť, schopnosť prekvapiť a vykresľované časové obdobie ste najskôr nepredstavili, nebude akceptovaný.

Kedy môžete články predkladať

Články pre rok 2021 môžete predkladať v júni a júli 2021, budú publikované v júli a auguste 2021. Články predkladané v iných termínoch nebudú akceptované.

Koľko článkov môžete predkladať

Hockeytown Blog v súčasnosti prijíma jeden článok od konkrétneho autora za jeden mesiac. V roku 2021 teda môžete predložiť dva články - po jeden v júni a júli.

Ako a kde články predkladať

Články predkladajte v editovateľnom formáte. Nepredkladajte ich vo formáte PDF.

Články predkladajte na e-mail, LinkedIn alebo Facebook.

Ako by mal článok vyzerať

Titulok článku nesmie byť zavádzajúci a musí korešpondovať s obsahom článku. Titulok môže mať nanajvýš 50 znakov vrátane medzier medzi slovami.

Článok podpisujte svojím menom a priezviskom. Pseudonym, prezývku, nick nemožno použiť.

Nepoužívajte perex. Píšte v odsekoch, podľa možností čo najkrajších. Používajte podtitulky.

V závere je potrebné preberanú tému komplexne zhrnúť a vyhodnotiť.

Článok nesmie pojednávať o akýchkoľvek názoroch fanúšikov, nesmie byť písaný v mene fanúšikov. Môže zahŕňať iba minimum vyjadrení iných osôb - ideálne však žiadne.

Súčasťou článku nesmú byť fotografie, koláže fotografií ani iných grafických prvkov s fotografiami hráčov NHL, logami klubov NHL a logami a známkami NHL. V článku môžete používať iba vlastné fotografie, vlastné koláže a vlastné grafické materiály, ktoré ste vytvorili a ku ktorým vlastníte autorské práva. Titulnú fotografiu k článku vyberie Hockeytown Blog s ohľadom na doktrínu čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach.

Článok musí byť písaný odborným jazykovým štýlom. Musí byť seriózny, nestranný, vecný, podľa možností čo najkratší, bez emócií, klišé, prázdnych fráz a gramatických chýb.

Článok nesmie porušovať autorský zákon Slovenskej republiky / Českej republiky, ani doktrínu čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach.

Článok môže pojednávať iba o súčasných Detroit Red Wings a ich hráčoch.

Ako na to s dátovou analytikou

Článok s analytickými dátami sa môže zameriavať na konkrétneho hráča, dvojice, trojice, prípadne na celé mužstvo, jeho ofenzívu, defenzívu, presilovku, oslabenie atď.

Článok sa nemusí nevyhnutne sústrediť na hráčov, ktorí vynikajú alebo zaostávajú v porovnaní s celou ligou. Môže byť zameraný iba na porovnanie vybraného hráča s iným hráčom, prípadne na porovnanie vybraného hráča s inými hráčmi tímu.

Článok nemusí nevyhnutne vytvárať komplexný obraz o hodnotenom hráčovi, hráčoch alebo hernej činnosti mužstva. Môže byť zameraný iba na vybrané pokročilé štatistiky - vybrané pozitívne, alebo vybrané negatívne štatistiky. Pre komplexnosť prinášaných informácií môžu byť analyzované všetky štatistiky, avšak tie, ktoré nie sú v článku prioritné, je vhodné v krátkosti zosumarizovať do jedného odseku, a to aj slovne, bez konkrétnych číselných dát.

Používané pokročilé štatistiky musia byť dostatočne a zrozumiteľne vysvetlené. Článok s číselnými dátami bez ich ďalšieho vysvetľovania a zhodnotenia nebude akceptovaný.

Súčasťou článku môže byť bližší opis významu konkrétnej štatistiky, ak je v článku prioritná. Opis však musí byť uvedený v únosnej miere a nesmie sa prenášať z článku na článok.

Nepoužívajte celé názvy pokročilých štatistík v anglickom jazyku. Namiesto celého názvu štatistík v anglickom jazyku použite slovenský / český ekvivalent a anglickú skratku v zátvorke. Pri opätovnom uvedení konkrétnej štatistiky v rovnakom článku použite už len skratku.

Analyzované časové obdobie by malo byť dostatočne dlhé (ideálne celá uplynulá sezóna). Podľa možností sa však môžete zamerať aj na kratšie obdobia, napríklad mesiace.

Článok nesmie zhadzovať a zosmiešňovať základné štatistiky. Pre komplexnosť informácií môžu byť súčasťou článku aj základné štatistiky, avšak v únosnej miere.

Grafy a grafiky prezentujúce pokročilé štatistiky vizuálnou formou musia byť doplnené o meno a priezvisko ich autora a stránku, na ktorej sa nachádzajú. Ak používate grafy a grafiky iného autora, do článku stačí uviesť internetový odkaz, na ktorom sa materiály nachádzajú. Môžete uvádzať iba také grafy a grafiky, ktoré sú dostatočne prehľadné a dobre čitateľné aj na mobilnom zariadení. Všetky použité grafy a grafiky musia byť dostatočne zhodnotené.


Príklady dobrej praxe: 

   S čím je nutné počítať

   Ak bude článok výrazne odbočovať od týchto požiadaviek, nebude akceptovaný a pred akceptáciou sa musí upraviť. Článok môžete dostať späť na úpravu, doplnenie a pod.

   Akceptovaný článok môže byť pred zverejnením editovaný, vrátane titulku a podtitulkov. Pri editácii sa podľa potreby vykonáva kontrola a úprava gramatiky a štylistiky, text sa člení na ďalšie odseky, upravujú sa konkrétne pasáže, dopĺňajú sa vhodné grafy a grafické materiály.

   Pred zverejnením článku dostanete náhľad s hotovými úpravami. Editované pasáže článku môžete ďalej podľa potreby konzultovať až do zverejnenia článku.

   Editor nebude uvedený ako ďalší autor (spoluautor) článku.

   Po zverejnení prvého článku budete zahrnutý medzi externých autorov. Pod svojím menom a priezviskom nájdete zoznam všetkých svojich publikovaných článkov.

   Ako je to s odmenou

   Finančná odmena dohodou.

   Každý článok sa oceňuje vopred a vypláca samostatne. Dĺžka článku sa pri oceňovaní nezohľadňuje. Odmena sa vypláca okamžite po akceptovaní článku, nie až po zverejnení článku.

   Odmena sa vypláca v eurách, českých korunách, amerických dolároch alebo anglických librách. Podmienkou pre českých autorov je internetový platobný systém PayPal.