Datsyuk, Dacjuk, alebo Daciuk? Čo je správne?

MARTIN UŽÁK | 14.08.2015 | aktualizované 31.07.2017

Administrátori profilu blogu Hockeytown Blog na Facebooku sú často bombardovaní otázkou, prečo píšu mená a priezviská ruských hokejistov v inom tvare ako v tom, v ktorom sú známe z NHL. Táto otázka sa najčastejšie objavuje u hokejistu, ktorý je z NHL známy ako Pavel Datsyuk.

Fanúšikovia poukazujúci na túto skutočnosť zvyknú argumentovať tým, že iný zápis priezviska tohto slávneho hráča je "nesprávny" či "zle znejúci". Tieto tvrdenia však nie sú pravdivé.

Prepis ruských mien a priezvisk do českého alebo slovenského jazyka nie je otázkou názoru alebo vkusu, ako si to myslia niektorí fanúšikovia, ale jazykových pravidiel tej ktorej krajiny. Využime preto priezvisko tohto hráča v službách Detroit Red Wings a pozrime sa, prečo sa v angličtine píše ako Datsyuk a prečo sa má v češtine a slovenčine písať inak.


Pavel Daciuk (David Guralnick, The Detroit News)

Lingvistická otázka

Ruština je cyrilské písmo (cyrilika, azbuka). Cyrilské písmo sa samo o sebe líši nielen od latinského písma (rímskeho písma, latinky), ale aj od zápisu v jednotlivých jazykoch, v ktorých sa používa. Iná je cyrilika, ktorú používajú Rusi; iná je u Ukrajincov, Bielorusov, Bulharov, Macedóncov či Srbov.

Uvádzanie ruských mien a priezvisk v inom jazyku je lingvistickou otázkou - otázkou transliterácie a transkripcie. Transliterácia je postup, pri ktorom sa priraďujú každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma zodpovedajúce grafémy iného písma s možným zachytením fonetickej hodnoty (výslovnosti) pôvodnej grafémy. Transkripcia je prepis z jedného písma do druhého, pričom u tohto javu sa slová prepisujú v zhode s písaním slov v preberajúcom jazyku. Človeku pre bežný život postačuje transkripcia. Transliterácia sa využíva najmä v odbornej literatúre a vychádza z prijatých technických noriem tej ktorej krajiny.

Angličtina: Datsyuk

Anglický prepis ruských mien a priezvisk je daný anglickými grafémami, ktoré sa líšia od českých a slovenských písmen. Je to však dané iba čiastočne, pretože angličtina na rozdiel od slovanských jazykov nemá na prepis niektorých ruských hlások zodpovedajúce grafémy. To znamená, že viaceré ruské písmená sa do angličtiny prepisujú so zložkami (napr. sh, yi, iu, yu), ktoré sa v češtine a slovenčine nepoužívajú.

Používanie anglického prepisu ruských mien a priezvisk býva niekedy ospravedlňované napr. tým, že angličtina je svetový jazyk, alebo že Rusi a ďalšie národnosti používajúce azbuku majú vo svojich cestovných pasoch okrem ruskej podoby svojho mena a priezviska zapísanú aj podobu v základnej latinke, ktorá sa píše podľa anglického prepisu (sprvoti to bol francúzsky prepis). Z jazykového hľadiska sú ale tieto úvahy chybné.

Anglický jazyk nie je tak fonetický ako český alebo slovenský jazyk, takže ak sa používa pri prepise zo základnej, nerozšírenej latinky, ruské mená prepisuje jednoduchými grafémami a zložkami písmen. V angličtine sa teda u tohto hráča používa priezvisko Datsyuk, čo je však zápis iba v základnej latinke.

Čeština: Dacjuk

Česká abeceda má na rozdiel od pôvodnej latinskej abecedy vyhradené písmená pre často sa vyskytujúce zvuky v slovanských jazykoch, ako napr. c, č, š, ž alebo ě. Latinka, ktorú používajú Česi, je čo do počtu písmen i vyskytujúcich sa zvukov širšia ako základná latinka (inými slovami: čeština ponúka lepšiu fonetickú podobu ruských mien a priezvisk ako angličtina). I prepis z ruštiny sa preto riadi pravidlami českého jazyka.

Čeština má bližšie k ruštine ako angličtine, takže je logické, že sa v nej uplatňujú pravidlá prepisu z azbuky do českého jazyka a transliteračné pravidlá prepisu cyrilského písma do latinky podľa normy platnej v ČR.

Priezvisko Datsyuk možno na základe Pravidiel českého pravopisu (2008) vnímať ako chybný tvar, ktorý nemá v českom jazyku rozumné opodstatnenie. Správny prepis do českého jazyka je totiž odbremenený od zložiek používaných v angličtine (v tomto prípade je to zložka "yu"). Kým v angličtine sa musí používať táto zložka, v češtine existujú fonetickejšie ekvivalenty, čo znamená, že priezvisko Datsyuk sa prepisuje ako Dacjuk.

Slovenčina: Daciuk

Zásady prepisu z ruského do slovenského jazyka sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). V tejto lingvistickej publikácii možno nájsť tabuľku s jednotlivými písmenami a hláskovými skupinami z ruštiny v azbuke, s doplnením o ekvivalenty v slovenskom prepise. V odborných a vedeckých písomnostiach sa používa transliterácia cyrilských písmen do latinky podľa technickej normy platnej v SR.

Z jazykového hľadiska je nezmyselné prepisovať slovanské mená z azbuky podľa anglického pravopisu, resp. používať anglickú podobu ruských mien a priezvisk. Prepis azbuky do slovenského jazyka ako latinského písma používaného v slovenčine vychádza z dlhoročnej tradície prepisu ruských mien.

Podobne ako v českom jazyku, aj v slovenčine sa pri prepise ruských mien a priezvisk vychádza z ich ruskej podoby. Priezvisko, ktoré je z angličtiny známe ako Datsyuk, sa do slovenčiny prepisuje ako Daciuk.

Dojmy, PR a SEO

Problematika prepisu ruských mien a priezvisk do príslušného jazyka môže pôsobiť dojmom, že s hokejom nemá nič spoločného. Opak je ale pravdou. Dokonca už aj samotná IIHF sa pred niekoľkými rokmi podujala predstaviť podrobnú lingvistickú tabuľku, podľa ktorej sa mená a priezviská ruských hráčov majú prevádzať z azbuky do angličtiny. IIHF týmto chcela ukončiť dlhoročné komolenie mien a priezvisk ruských hráčov. Podľa jej tabuľky nakoniec vysvitlo, že napr. meno Sergeja Fiodorova, ďalšieho slávneho hráča Red Wings, bolo po celé roky do angličtiny prepisované nesprávne, pretože správnym tvarom nemá byť Fedorov, ale Fyodorov.

Osobitnou kapitolou prepisu mien a priezvisk ruských hokejistov môže byť problematika PR alebo SEO. Napríklad na internete niet nad pôvodný anglický prepis, ktorý je aj podľa pasov ruských hokejistov oficiálny, i keď z pohľadu Čechov a Slovákov znie nesprávne, ba až nezmyselne. Pod ťarchou týchto skutočností sa často stáva, že aj na mnohých domácich webových stránkach či sociálnych sieťach sa možno bežne stretnúť s anglickým prepisom Datsyuk, ktorý je zaužívanejší, ľahšie stráviteľný pre fanúšikov mimo ČR a SR, alebo cielene používaný ako odkaz na databázy a oficiálne profily, na ktorých sa tento tvar používa ako základný.

Na PR a SEO sa kedysi prihliadalo aj na tomto blogu. Hockeytown Blog začínal na českom serveri blog.cz, preto sa na ňom cielene používala česká transkripcia (Dacjuk).

Ak sa ale odbremeníme od problematiky PR a SEO a budeme vychádzať iba z platných jazykových pravidiel, v češtine je správnym tvarom Dacjuk a v slovenčine Daciuk.


Podklady:
  • Konec komolení jmen ruských hokejistů? (Michael Mareš, Hospodářské noviny; 14.02.2011)
  • Pravidla českého pravopisu (Brno, Lingea, 2008; ISBN 978-80-87062-47-0)
  • Pravidlá slovenského pravopisu (Bratislava, SAV, 2000; ISBN 978-80-224-0655-4)
  • Transliterácia a transkripcia z ruskej cyriliky do latinky (Ivan Slaninka, IRIS)
© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.